KHU XỬ LÝ CHẤT THẢI CỦA CÔNG TY

  • Thiết lập xử lý quản lý bảo vệ môi trường dựa trên ISO 14001.
  • Giảm thiểu nước thải bằng việc thu hồi 75% nước sau xử lý.
  • Triển khai sản xuất sạch, giảm lượng xả thải.