1. KHU  XỬ LÝ CHẤT THẢI CỦA CÔNG TY

  • Thiết lập xử lý quản lý bảo vệ môi trường dựa trên ISO 14001.
  • Giảm thiểu nước thải bằng việc thu hồi 75% nước sau xử lý.
  • Triển khai sản xuất sạch, giảm lượng xả thải.

2. QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

3.KẾT QUẢ QUAN TRẮC ĐỊNH KÌ THÁNG 3 NĂM 2022

4. KẾT QUẢ QUAN TRẮC ĐỊNH KÌ THÁNG 6 NĂM 2022

5. KẾT QUẢ QUAN TRẮC ĐỊNH KÌ THÁNG 9 NĂM 2022