1. KHU  XỬ LÝ CHẤT THẢI CỦA CÔNG TY

  • Thiết lập xử lý quản lý bảo vệ môi trường dựa trên ISO 14001.
  • Giảm thiểu nước thải bằng việc thu hồi 75% nước sau xử lý.
  • Triển khai sản xuất sạch, giảm lượng xả thải.

2. QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG NĂM 2022.

https://ximadien.com/wp-content/uploads/2023/02/Quyet-dinh-DTM-nam-2022.pdf

3.KẾT QUẢ QUAN TRẮC ĐỊNH KÌ THÁNG 3 NĂM 2022

https://ximadien.com/wp-content/uploads/2023/02/KQ-quan-trac-moi-truong-Cong-ty-TNHH-Cong-Nghe-Hsieh-yuan-T3.2022-1.pdf

4. KẾT QUẢ QUAN TRẮC ĐỊNH KÌ THÁNG 6 NĂM 2022

https://ximadien.com/wp-content/uploads/2023/02/KQ-quan-trac-moi-truong-Cong-ty-TNHH-Cong-nghe-Hsieh-Yuan-t6.2022-1.pdf

5. KẾT QUẢ QUAN TRẮC ĐỊNH KÌ THÁNG 9 NĂM 2022

https://ximadien.com/wp-content/uploads/2023/02/KET-QUA-QUANG-TRAC-MOI-TRUONG-T9.2022.pdf

6. KẾT QUAN QUAN TRẮC ĐỊNH KÌ THÁNG 12 NĂM 2022

https://ximadien.com/wp-content/uploads/2023/02/KET-QUA-QUANG-TRAC-MOI-TRUONG-T12.2022.pdf