Dây chuyền đánh bóng

Đánh bóng là xử lý bề mặt sản phẩm kim loại, loại bỏ những khiếm khuyết và làm tăng độ sáng bóng của sản phẩm。

VHS có thể đánh bóng trên các nền vật liệu kim loại: Fe, thép, Al, Inox …

    FREE QUOTE TO CONTACT US